WWF Adria održala je poslednju obuku državnih organa u sklopu projekta „Život za dunavske jesetre“


WWF Adria održala je obuku za pokrajinsku inspekciju, u saradnji sa predstavnicima institucija iz Španije i Italije, sa ciljem deljenja iskustava u istragama koje se tiču ilegalnog ribolova i krijumčarenja, i ostalih ilegalnih aktivnosti koje ugrožavanju divlje vrste.

Preko 20 učesnika prijavilo se za virtuelno studijsko putovanje, čiji su predavači bili: Pavle Jovanović, Rukovodilac grupe za sprovođenje CITES konvencije; Antonio Galilea, Upravni organ za sprovođenje CITES konvencije u Španiji, i Simone Ćekini, CITES jedinica karabinjera iz Ankone.

Pavle Jovanović govorio je o značaju CITES konvencije u suzbijanju kriminala vezanog za divlje vrste. Učesnicima je istakao da ne postoji opšteprihvaćena definicija ekološkog kriminala, i da se svaka država različito kategorizuje krivična dela protiv životne sredine. Iz tog razloga je veoma važna dobra koordinacija i saradnja državnih organa kako bi se CITES konvencija primenjivala propisno, a krivična dela sankcionisala.

Kako bi sve funkcionisalo na nacionalnom nivou, iako je ovo međunarodni ugovor, mora da postoji određena struktura. Za efikasno sprovođenje konvencije, kada govoroimo o prekograničnom prometu, neophodna je uključenost policije i carine, a kad postoji indicija da se radi o ilegalnoj trgovini, onda moraju da budu uključeni i kriminalistička policija, tužilaštvo, i naravno sudstvo jer oni vode istrage. Ključno je da tužioci i sudije poznaju i razumeju osnovne tehničke elemente propisa vezanih za divlje vrste, kao svrhu sankcionisanja ovih prestupa/krivičnih dela. Oni moraju da razumeju štetu koju prouzrokuju nelegalne aktivnosti, kako samoj vrsti, tako i ekosistemu uopšte“, zaključio je Pavle Jovanović, Rukovodilac za sprovođenje CITES konvencije u Srbiji.

U Španiji državni organi intenzivno rade na suzbijanju ilegalne trgovine staklenim jeguljama, vrste koja je poput jesetre takođe zaštićena CITES konvencijom i za kojom postoji masovna međunarodna potražnja. Zabeleženi su mnogobrojni slučajevi istraga i pokušaji da se suzbiju ilegalne aktivnosti, naročito ilegalna trgovina, zbog čega je neophodna intenzivna međusektorska saradnja. Predstavljeni su i primeri iz prakse koji bi mogli da pomognu organima u razvijanju metoda i pristupa u zaštiti jesetarskih vrsta, takođe ugroženih krivolovom i ilegalnom trgovinom, uprkos zabrani izlova u Srbiji.

Tužilaštvo igra glavnu ulogu u istragama koje se tiču ilegalne trgovine divljim vrstama jer im šaljemo tehničke izveštaje kada sumnjamo na kriminalne radnje. Na osnovu izveštaja, tužilaštvo može da pozove Pravosudnu policiju kako bi detaljnije istraživali slučaj, a po potrebi se uključuju i sudije za kriminal protiv životne sredine kao specijalizovani organi“, istakao je Antonio Galilea iz Upravnog organa za sprovođenje CITES konvencije u Španiji.

Španija je zajedno sa Portugalom uspostavila saradnju u suzbijanju ilegalne trgovine jeguljama, te svake godine održavaju operativni sastanak koji okuplja upravnu i izvršnu policiju sa ciljem razmenjivanja informacija i iskustva u suzbijanju kriminalnih aktivnosti. Vremenom su se na sastancima pridružile i mnoge druge evropske zemlje poput Velike Britanije, Francuske, Nemačke, ali i Srbije.

Ilegalni ribolov vrši veliki pritisak na riblji fond Srbije, ali je istovremeno i ozbiljna pretnja za održivost ribolova u okviru EU. Raspoloživi podaci govore da je ilegalni ribolov, naročito ako je reč o komercijalnom ribolovu, retko kada izolovano i oportunističko delo, već je vrlo često povezano sa drugim krivičnim delima i rezultat je organizovanih aktivnosti.

„Ilegalni ribolov obavlja se tokom noći, u manje pristupačnim područjima, sa smanjenim nadzorom, a krivolovci odlično poznaju te oblasti i prilagođavaju tehnike ribolova svakom okruženju. Ne prave razliku između vrsta ili alata koje koriste za ribolov. Poznaju pravila, čak i načine kako ih zaobići“, rekao je Simone Ćekini iz CITES jedinice karabinjera iz Ankone.

WWF Adria je tokom 2020. godine obučila preko 150 predstavnika zakonodavnih organa, naučnih institucija, ribolovačkih udruženja i korisnika ribarskih područja u oblasti zaštite ribljeg fonda, sa posebnim akcentom na zaštitu i obnavljanje populacija jesetri.